Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Sicalor Nederland   K.v.K.: NL32096237 • BTW:NL167533873B01
Vastgesteld Juli 2012. 20 artikelen

Artikel 1) Toepassing
deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en alle overeenkomsten hiervan tot gevolg. De aanbieder, Sicalor Nederland, wordt als opdrachtnemer aangeduid, de koper/klant als opdrachtgever. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden op onze transacties niet en worden met nadruk van de hand gewezen.

Artikel 2) Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, zoals tekeningen verstrekt, mag de opdrachtverstrekker uitgaan van de juistheid hiervan. Hij zal zijn aanbiedingen hierop baseren. De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief vracht en verpakking, tenzij anders vermeld.
Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard heeft de opdrachtnemer het recht alle kosten in rekening te brengen die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding bij de opdrachtgever te doen.

Artikel 3) Rechten van intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van de industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen enz.
De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd, te vorderen als schadevergoeding.

Artikel 4) Adviezen en materialen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Artikel 5) Levertijd
De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Bij vaststelling van de levertijd gaat de opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die op dat moment bij hem bekend zijn. De levertijd gaat in wanneer over alle technisch details overeenstemming is bereikt. Alle gegevens, tekeningen etc. zijn dan in bezit van de opdrachtnemer. De overeengekomen aanbetaling is door de opdrachtnemer ontvangen, en aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke de opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder de bestaande omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden hierdoor niet in de planning van de opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze afgerond worden zodra zijn planning dat toelaat. Als er sprake is van meerwerk dan wordt de levertijd verlengd om het meerwerk te kunnen uitvoeren. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen van de opdrachtgever wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden vervolgens niet in de planning van de opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond, zodra de planning dit toelaat. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 Risico-overgang
Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.
Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat de opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden en lossen rust in dat geval bij de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Als de opdrachtnemer de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico over op het moment dat de opdrachtnemer de zaak ter beschikking stelt aan de opdrachtgever. Is er bij de koop sprake van inruil en blijft opdrachtgever, in afwachting van de nieuwe zaak, de in te ruilen zaak gebruiken, dan blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van de opdrachtnemer.

Artikel 7 Prijswijziging
Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten drie maanden verstrijken en de nakoming ervan door toedoen van de opdrachtgever niet is voltooid, mag door de opdrachtnemer een eventuele prijsstijging worden doorberekend. Betaling ervan vindt plaats bij betaling van de hoofdsom, dan wel de laatste termijn.

Artikel 8 Overmacht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder deze in 8.1. genoemde omstandigheden worden ook verstaan dat leveranciers en/of onderaannemers niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen. Tevens zijn van toepassing het werk, brand, diefstal, stakingen, wegblokkades of importbeperkingen. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijk onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor het niet nagekomen deel van de verplichtingen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9 Omvang werk
In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
De kosten voor hak, breek, hei, funderingswerk etc. De kosten van aansluiting van gas, water, elektriciteit en andere infrastructurele aansluitingen. Reis- en verblijfskosten. De kosten van materialen, tenzij omschreven, bouwstoffen of afvoer van afval. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren.

Artikel 10 Wijzigingen werk
Wijzigingen in het werk resulteren in meer- of minderwerk als:
Er sprak is van ontwerp- en bestekveranderingen.
De door opdrachtgever verstekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Van de geschatte hoeveelheid met meer dan 10% wordt afgeweken.
Meer- en minderwerk worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren als het werk wordt verricht.

Artikel 11) Uitvoering werk
opdrachtgever zorgt er voor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering kan beschikken over voorzieningen als water en elektriciteit.

Artikel 12) Oplevering
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als:
De opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.
Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen, neemt de opdrachtgever een deel in gebruik dan wordt dat deel als opgeleverd beschouwd. De opdrachtgever het werk niet goedkeurt ten gevolge van kleine gebreken die binnen 30 dagen hersteld of nageleverd kunnen worden en die het in gebruik nemen niet in de weg staan.
Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit schriftelijk en met argumenten bij de opdrachtnemer bekend te maken. Hij stelt de opdrachtnemer in staat het werk opnieuw op te leveren.

Artikel 13) Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming(en). Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd kan zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: ·Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
Opzichtschade.
Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het product dat door de opdrachtnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit de door opdrachtnemer geleverde producten en of materialen.

Artikel 14) Garantie
Opdrachtnemer staat tot zes maanden na oplevering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Bestaat de levering uit materialen en onderdelen, zoals schriftelijk overeengekomen, dan geldt de met de fabrikant overeengekomen fabrieksgarantie. Geen garantie wordt gegeven op gebreken die het gevolg zijn van;
Normale slijtage.
Onoordeelkundig gebruik waaronder het gebruik van niet toepasbare brandstoffen.
Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever zelf, of door hem aangestelde niet door Sicalor erkende derden.

Op zaken die niet nieuw waren bij levering

15) Reclamaties
opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de opdrachtgever heeft gereclameerd.

16) Niet afgenomen zaken
Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6;90 BW.

17) Betaling
Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling plaats:
Bij levering contant of via een bankstorting (spoed), waarbij het bedrag op de rekening staat bij levering.
Als termijnbetaling is overeengekomen, gelden daarvoor de afgesproken termijnen
In alle gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid stellende aanbetaling bij bestelling te voldoen. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen. Het recht van opdrachtgever op zijn vorderingen is uitgesloten tenzij er sprake is van faillissement van de opdrachtnemer. De volledige betaling is direct opeisbaar als:
De betalingstermijn is verstreken.
Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt.
Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever worden gelegd.
De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld.
Heeft de betaling niet plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn, dan is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemers verschuldigd. Deze bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als die hoger is. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening gezien als een volle maand.
Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever een opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-
De kosten worden berekend aan de hand van volgende tabel:

1e € 3000,- 15%
> tot € 6000,- 10%
> tot €15000 8%
> tot € 60000 5%
meerdere 4%
Zijn de gerechtelijke kosten hoger, dan zijn die verschuldigd.

Artikel 18) Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Na levering blijft de opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

Tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst.
Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zoals overeengekomen, niet betaald is.
Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boetes, rente en kosten, niet heeft voldaan.
Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsvoering niet bezwaren of verpanden.
Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Als de opdrachtnemer geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19) Ontbinding
Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20) Toepassing recht en forumkeuze
Het Nederlands recht is van toepassing
Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijv. arbitrage of mediation overeenkomen.